logo

Allmänna villkor

OFFERTFÖRFRÅGAN OCH BOKNING
Kundens offertförfrågan behöver innehålla följande uppgifter:

  • Datum för när uppdraget ska genomföras.
  • Vilka tjänster kunden önskar exempelvis; porträttfoto, bröllopsfotografering, filmproduktion, drönarfilmning etc.
  • Om kunden har särskilda tekniska krav eller andra anvisningar som är av vikt för uppdraget.

MProduction återkopplar vanligtvis inom 24 timmar helgfria vardagar. 

Behöver MProduction AB ytterligare information kommer kund bli kontaktad. Vi bjuder alltid på 45 minuter rådgivning inför projekt som exempelvis, filmproduktioner eller bröllopsfotograferingar. När kund skriftligen accepterat offerten är bokningen klar.

AVBESTÄLLNING
Vid avbeställning senare än två veckor (14 dagar) före överenskommet uppdragsdatum ska kund ersätta MProduction AB:s för kostnader som har samband med den inställda fotograferingen exempelvis förberedelsetid och avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag. 

 

BILDURVAL OCH LEVERANS 

Leveranstiden kan variera mellan olika uppdrag. I offerten finns en estimerad leveranstid. Slutleverans sker via molntjänst och innehåller högupplösta bildfiler. Hur länge MProduction förbinder sig att bevara digitala bildfiler ska framgå av avtalet med kunden. Om inget avtalats avgör MProduction hur länge bildfilerna sparas.

 

REKLAMATION
Om kunden av någon anledning inte blir nöjd med resultatet av levererad produkt eller vill redigera om något så erbjuder Michael Production AB alla kunder 1 omdirigering per bild och 2 omdirigeringar per film 30 dagar från leverans. 

Vid omfotografering får inte kund tillgång till bilder från tidigare fotografering. 

 

ANVÄNDNINGSRÄTT
Kunden har fri användningsrätt för bilderna utan tidsbegränsning. Användningsrätten får inte överlåtas till annan utan Michael Productions medgivande. Användningsrätten övergår till kunden när full betalning erlagts till Michael Production AB. Om kunden lägger ner sin verksamhet, ställer in sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till Michael Production AB. 

 

FOTOGRAFENS EGEN ANVÄNDNING

Michael Production AB har alltid rätt att använda media som insamlats vid kundprojekt. Användningen kan vara i eget marknadsföringssyfte eller för andra projekt. Projekten avser eget bruk såväl som nya kundprojekt. Om insamlad media innehåller personuppgifter stödjer Michael Production AB sig mot dataskyddsförordningen (GDPR) och de rättsliga grunderna enligt (EU) 2016/679 kapitel 2 artikel 6. Media kan dessutom förekomma i utställningar eller bokproduktion om inte annat angivits i avtalet. 

 

BILDÅTERGIVNING 

Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan Michael Production AB:s medgivande.

 

NAMNANGIVELSE 

Om inte annat avtalats ska fotografens namn alltid anges vid publicering av bild eller film. 

 

ANSVAR FÖR ÖVERLÄMNADE FÖREMÅL

Kund ansvarar för att föremål som överlämnas för fotografering är försäkrat. Michael Production AB ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål. 

 

PERSONBILD

Kund ansvarar för att bild på person/personer som går att identifiera i materialet hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet. 

En personbild är ett fotografi där person/personer som förekommer på bilden går att identifiera. 

 

PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR 

I priset ingår följande:

  • Restid till och från platsen där uppdraget ska utföras med utgångspunkt från Tomtebo, Umeå.
  • Milersättning, 35 kr/mil
  • Tid för genomförandet av foto- eller filmuppdraget
  • Tid för efterredigering

På det offererade priset tillkommer moms med 25 % om inte annat anges i offerten. 

När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Den kund som godkänt offerten är alltid betalningsansvarig. 

 

OTILLÅTEN ANVÄNDNING M.M. 

Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100 % påslag. 

 

TVIST

I händelse av tvist hänvisas till Svenska Fotografers Förbunds (SFF) rekommenderade villkor för uppdrag. I första hand ska tvist försöka lösas genom överläggningar mellan parterna. I andra hand ska tvist prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av allmän domstol.

 

FORCE MAJEURE
I händelse av krig, naturkatastrof, allvarlig sjukdom eller personskada eller annan händelse som MProduction AB eller kund inte rimligen hade kunnat förutse, vilket medför att MProduction AB eller kund inte har möjlighet att fullfölja avtalet ska avtalet avslutas utan ersättningsanspråk vare sig från MProduction AB eller från kund. Vid sjukdom, olycka eller personskada ska den part som hävdar Force Majeure kunna uppvisa dokumentation som styrker Force Majeure.